PLB國雲集團執行董事 准拿督王笙儕DJN


: 2018-07-14 18:07:22

我國主板上市建築及產業發展機構,PLB國雲集團執行董事,王笙儕欣逢檳州元首閣下華誕封賜有功人士,金榜題名,榮膺DJN准拿督勳銜,眾望所歸,咸慶得人。

王笙儕,祖籍福建南安,乃PLB國雲集團執行主席拿督斯里王籽雲少校令次男。

王笙儕在檳州長大及受教育,自小秉承良好家訓,並接受優秀的學校教育。在檳城鍾靈中學畢業後,王笙儕襄助其令尊處理PLB國雲集團家族業務,接觸不同層面的管理事務,經驗豐富,尤其專注策劃及管理產業發展。

目前,他負責處理PLB國雲置地有限公司事務以及公司的公關事務及社會企業責任。

王笙儕的家族公司從早期的國雲機械工程,建築承包擴展至產業發展,逐漸發展為現時的PLB國雲集團有限公司,再晉陞成為今天擁有ISO連年品質認證的著名上市集團公司。

PLB國雲集團克盡發展商責任與社會責任,熱心參與社會公益慈善及教育事業,贊助學校、社團、鄉團及慈善福利團體等,而王笙儕在集團履行對外的社會企業責任扮演重要角色,協助集團建立及履行社會企業的品牌及責任,贏得政府及各界的讚譽。

王笙儕具領導及領袖風範,曾經在2010-2012年出任檳州建築暨材料商會主席,也曾經擔任該會副主席、秘書及理事。此外,自2015年開始,他出任檳城中華總商會公共設施及基本建設組理事及中華總商會青商團運動組顧問。

他也是威省北海光華學校董事會常務董事,檳榔州南安會館會務顧問,威省王氏太原堂副主席及其他諸多團體要職。

王笙儕也活躍於獅子會組織,為北賴獅子會創會財政,續爾出任秘書職,並在2003-04年期間接下會長領導棒子,並在2005年至今出任理事。

王笙儕曾在2006及2010年先後榮膺檳州元首閣下封賜PJK及PKT勳銜。此次受封DJN准拿督勳銜,乃當局對他積極推動社會公益及教育事業的高度肯定,實為企業界青年棟樑人才的典範。

光明日報
其它新闻...
你也可能感兴趣...